Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka Tisk

Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník motorového vozidla a přípojného vozidla, pokud nejde o zánik vozidla, i doklad o jeho likvidaci, vydaný osobou oprávněnou podle zvláštního zákona (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou.

Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu Evropských společenství pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území České republiky.

Jaké doklady je nutné doložit pro trvalé vyřazení vozidla z RSV?

  • s účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.). V případě tuzemského subjektu se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, které byl krajským úřadem vydán souhlas k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o odpadech") Pouze tato zařízení tuzemských subjektů mající výše uvedený souhlas jsou oprávněna zpracovávat resp. likvidovat vybrané autovraky. (def. vybraného autovaraku viz § 36 písm. b) zákona o odpadech). Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo veřejné komunikace atd. atp. již nebude postačovat. Díly a součásti takto zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu.
  • Doklad o likvidaci vozidla není předkládán úřadu (a ani úřadem není vyžadován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů) po zániku pojištění odpovědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do takzvaného depozita (viz § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.). Z vozidla se stává soubor náhradních dílů, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho technická způsobilost (viz výše).
  • Pojem "motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo" znamená, že do šrotu není co odevzdat, protože se jedná o úplné bezezbytkové zničení vozidla nebo jeho objektivně nenapravitelná ztráta (např. vozidlo spadlo do hlubokého moře z trajektu). Zde stačí potvrzení policie nebo jiné příslušné organizace, popřípadě čestné prohlášení majitele zničeného vozidla.
  • Odcizená vozidla nelze trvale vyřadit z registru.

Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem, tj. stalo se movitou věcí, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech (pojem odpad je definován v § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Vybraným autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem31a) jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou motorové tříkolky 31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se stalo odpadem podle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ostatními autovraky jsou motorová vozidla např. motorky, nákladní vozidla, apod.

V případě, že poslední vlastník předá autovrak jiné než oprávněné osobě, vystavuje se sankci ve výši až 20 000,- Kč.