Banner

Registr vozidel

Povinné ručení

TIP! Pro přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel budete potřebovat povinné ručení - zelenou kartu. Udělejte si přehledné porovnání povinného ručení s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu od nás obdržíte obratem včetně pojistných smluv. V případě, že chcete maximální ochranu Vašeho vozidla, vyberte si z nabídky havarijního pojištění.

Úvodní stránka Nejčastější dotazy Jaké jsou nejčastější úkony prováděné v registru silničních vozidel?
Banner
Jaké jsou nejčastější úkony prováděné v registru silničních vozidel? Tisk

Změna údajů v registru silničních vozidelKdo má povinnost hlásit změny v registru silničních vozidel?

Vlastník registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, zástavní věřitel a další osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, jsou povinni požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel.

Kdy se podává žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel?

Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel jsou výše uvedené osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká povinny podat do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Dočasné vyřazení vozidla z provozu na pozemních komunikacíchObecní úřad obce s rozšířenou působností dočasně vyřadí vozidlo z registru na žádost vlastníka motorového vozidla a přípojného vozidla a to nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (lze prodloužit max.o dalších 6 měsíců) v případě, že

  • vozidlo má takové závady v technickém stavu, které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a pro které nebylo vydáno platné osvědčení o technické způsobilosti stanicí technické kontroly a stanicí měření emisí ve lhůtě pravidelné technické prohlídky,
  • zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě sedmi dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Vlastník vozidla je v takovém případě povinen spolu se žžádostí odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do registru silničních vozidel údaj o počátku doby, během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích.

Ukončení režimu „Dočasné vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel“

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim dočasného vyřazení motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel. Nejpozději před uplynutím doby dočasného vyřazení je vlastník vozidla povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Dnem splnění těchto podmínek obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. V případě marného uplynutí doby dočasného vyřazení vozidla rozhodne okresní úřad o vyřazení vozidla z registru.

Doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích:

  • platné osvědčení o technické způsobilosti vydaného stanicí technické kontroly a stanicí měření emisí. Osvědčení o měření emisí vystaví provozovateli silničního motorového vozidla stanice měření emisí v případě kladného výsledku měření emisí. Osvědčení o měření emisí je přílohou technického průkazu silničního vozidla. O provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly protokol o technické prohlídce a předá jej provozovateli. Den, měsíc a rok provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla vyznačí zápisem do technického průkazu vozidla stanice technické kontroly.
  • platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (§ 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Právo zástavní k silničnímu vozidluŽádost o zapsání zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu podává vlastník silničního vozidla nebo zástavní věřitel se souhlasem vlastníka. ŽŽádost musí být doložena smlouvou nebo rozhodnutím o zřízení zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede zápis zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu do technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla. Současně zaeviduje zástavní právo do registru silničních vozidel.

Výmaz zápisu zástavního právaObecní úřad obce s rozšířenou působností provede výmaz zástavního práva z technického průkazu na žádost vlastníka vozidla. Současně vyznačí výmaz v registru silničních vozidel. Žádost musí být doložena smlouvou nebo jiným dokladem o zániku zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu.

 

Objednávka PřepiServis

Objednávka služeb PřepiServis v Praze

Telefon  773 663 331

Pondělí - Čtvrtek: 9:00-13:00

Email  info[]registr-vozidel.cz

english  English friendly

        read more...

Dokumenty ke stažení

Změnu vlastníka lze realizovat v zastoupení pouze na základě OVĚŘENÉ plné moci

Plná moc

Generální plná moc

PřepiServis

Jak jednoduše Přepiservis funguje:

  • Kontaktujete nás telefonicky, emailem či vyplníte jednoduchý on-line formulář
  • Zašlete nám, popř. osobně předáte požadované doklady v originálu či kopii
  • Dle Vašich časových možností dohodneme termín předání dokumentů
  • Vše zajistíme za vás a dle dohody Vám předáme hotovou zásilku

Povinné ručení online | Povinné ručení porovnání | Havarijní pojištění | Důchod | Recepty | Povinné ručení | Pojištění vozidel | Dopravní inspektoráty | Texty písní | Pojištění | Levné letenky | Poviné ručení |